A Veszprémi Múzeumegylet (korábbi nevén Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre) egyesületként 1978-ban alakult meg, első közgyűlését 1979-ben tartotta. Az egyesület szervezője és hosszú ideig a lelke dr. Geiszt Jakabné volt.

Az egyesület jogelődje a helyi múzeum létrehozásában nagy szerepet játszó Veszprémvármegyei Múzeum Egylet. Az egylet a XX. század legelején (1903-ban) a nagy magyarországi múzeumalapító hullám részeként a régóta vajúdó vármegyei múzeum létrehozásának célzatával szerveződött meg. A vármegyei múzeum és könyvtár nem jöhetett volna létre a helyi társadalom összefogása nélkül. A múzeum megalapításának ügyében a vármegye vezérkarának hivatalos lépéseire azért kerülhetett sor, mert biztosítva látták a létesítendő múzeum működését a Veszprémvármegyei Múzeum Egylet megalakulásával. Az egylet a vármegyei intézkedésekkel párhuzamosan szerveződött, alakuló közgyűlését 1902. nov. 30-án tartotta. Megválasztották az egyesület ideiglenes tisztségviselőit: elnök Fenyvessy Ferenc főispán, alelnökök Kolossváry József alispán és Jánosi Ágoston c. püspök (a főispán hamarosan bekövetkező halála után ő veszi majd át az elnöki tisztet 1911-ig, akkor Ádám Iván kanonok követi), báró Hornig Károly püspököt érdemei elismeréseként örökös dísztagnak választják. Az egyesületnek 1903-ban 23 alapító és 127 rendes tagja volt. Meg kell még említeni Koller Sándor alispán nevét, aki a későbbiekben alelnökként Laczkó Dezsőnek komoly támasza volt a múzeum gyakorlati megszervezésében.

Az 1903-ban megszervezett múzeum működését nagyban segítette az egylet. Helyi gyűjtőbizottságok alakultak Veszprémben, Zircen, Enyingen, Devecserben az egyleti tagok irányításával. Felhívást intéztek az ipartestületekhez a céhemlékek átengedése végett, továbbá Veszprém és Pápa rendezett tanácsú városokhoz az emlékek letétbe helyezésére. Magánadományok is érkeztek, az első évben 33 adományozóról tudunk.

A Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre egyesületként a megalakulás, 1978 óta megszakítatlanul működik, nevét 2011-ben változtatta Veszprémi Múzeumegyletre. A kezdeti szerveződésnek megfelelően az egyesület szakcsoportokból áll, a szakcsoportokat muzeológusok vezetik. Szakcsoportjaink: néprajzi, művelődéstörténeti, történeti és városvédő. Havonta szervezünk előadásokat és évente kirándulást, valamint tagjaink meghívót kapnak minden kiállításnyitóra, rendezvényre, illetve új kiállításainkat számukra külön is bemutatjuk. Az előadások kiválasztását több szempont határozza meg: elsősorban helytörténeti témákat keresünk, de gyakran hívunk neves kutatókat valamely országos érdeklődésre számot tartó témában. Igyekszünk bemutatkozási lehetőséget adni helytörténeti kutató tagtársainknak. Közgyűlésünk minden évben november-december körül tartjuk.

Az egyesület célja a múzeum és a helyi társadalom kapcsolatának életben tartása, mert a múzeum nemcsak az emlékek tárolóhelye, hanem kultúraközvetítő funkcióját is gyakorolni kívánja. Célja, hogy mindaz, ami történetileg, kulturálisan egy adott közösséghez tartozik, az közkinccsé váljon. Néhány megnyilatkozás alapján úgy tűnik számunkra, hogy ez a törekvésünk visszhangra talál a helyi társadalomban. Rendezvényeinknek jó a látogatottsága, a város és környéke társadalmának egy bizonyos rétege igényli a múzeummal való kapcsolatot. Ez a múzeumra és pártoló közönségére egyaránt kötelező feladat fogja éltetni reményeink szerint egyesületünket a következő években.

Az egyesület tagdíjból és tagjaink adományaiból tartja fenn magát. Szívesen fogadjuk az adó 1%-ának felajánlását és a tagdíjat meghaladó adományokat is.

Számlaszámunk: OTP 11748007-20029906
Adószámunk: 18915150-1-19

Címünk, ahol előadásainkat tartjuk:
Laczkó Dezső Veszprém Múzeum – 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.

A belépni szándékozók keressék Regenye Juditot
06-30-267-3617
regenye.judit@ldm.hu