A Laczkó Dezső Múzeum néprajzi gyűjtemény több mint kétezer darab szakrális műtárgyat tartalmaz. Tematikus csoportokat alkotva próbáltuk rendszerezni a tárgyakat, amelyek közül a képek és a szobrok, továbbá az imádságos könyvek Jézus Krisztus földi életének, működésének mozzanataival, kínszenvedésével és megdicsőülésével, továbbá Szűz Mária, Isten anyja életének állomásaival, az üdvtörténetben betöltött szerepével, valamint a Krisztust követő tanítványoknak, szenteknek életével, cselekedeteivel, csodáival, legendáival foglalkoznak, szemléletes ábrázolásokban és összetett jelképrendszerektől kísérve fogalmazva meg a tanítást, a mondanivalót. Nyomon követhető a hozzájuk kapcsolódott kultusz kibontakozása, meggyökeresedése és terjedése. Mellettük önálló egységet alkotnak a különböző, részben középkori, részben barokk eredetű kegyhelyekről származó és az ottani kegyképek, kegyszobrok másolatait jelentő aprónyomtatványok, a vallásgyakorlatban szerepet kapott, továbbá profán célokra készített, de a kegyhely képével ékesített tárgyak, valamint a magánáhítatra szánt szentképek együttesei. Külön tárgycsoportot alkotnak a szenteltvíz tartók, a rózsafüzérek, valamint a protestáns emlékek is.

Mind a képek, mind a szobrok a népi vallásosság tárgyai, de míg előbbiek döntő többségben papír alapúak (főleg színes kőnyomat, kromolitográfia), bár néhány üvegkép (Hinterglassbild) is megtalálható közöttük, addig utóbbiakat elvétve fából, többnyire azonban gipszből, valamint porcelánból, kisebb részt pedig viaszból készítették. Néhány XVIII. századi kivételtől eltekintve, többségük a XIX. és a XX. században készült, döntően bakonyi és Balaton-felvidéki közösségekből származnak.

A Laczkó Dezső Múzeum néprajzi gyűjtemény szakrális anyagának létrehozásában és feldolgozásában elévülhetetlen érdemei vannak Vajkai Aurélnak és Lackovits Emőkének. Az adott témában jelentős tudományos értékű résztanulmányok születtek(1), s egy tematikus kiállítás keretein belül (2005) is bemutatásra kerültek a műtárgyak. Az alábbi katalógus ezt az országos viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű tárgykollekciót kívánja bemutatni, nyilvánossá tenni s széles körű felhasználhatóságát elősegíteni.

(1) S. Laczkovits Emőke: A Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum Néprajzi Gyűjteményének türelemüvegye - üvegbe zárt jellegzetes szakrális ábrázolás típusok. VMMK (Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei) 21/2000. 89-105., Uő: Krisztus ábrázolások a Laczkó Dezső Múzeum Néprajzi Gyűjteményében I. A szenvedő Krisztus megjelenítése. VMMK 23/2004. 123-154., Pilipkó Erzsébet: Egy szakrális tárgykatalógus megalkotásának szempontjai (előadás, néprajzi muzeológus konferencia, Sepsiszentgyörgy, 2010.)

Böngészhető katalógus

A szakrális gyűtemény megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Az 1903-ban megalakult vármegyei múzeum törzsanyagában a paraszti kultúrát csupán néhány tárgy képviselte. A néprajzi gyűjtemény alapjait Laczkó Dezső múzeumigazgató tárgyvásárlásai, a tudomány iránt elkötelezett polgárok adományai, majd az 1930-as évektől tudatos, tematikus tárgygyűjtésekkel néprajzkutatók gyarapították, rendszerezték. A műtárgyak Veszprém megye településeinek paraszti gazdálkodását és kultúráját reprezentálják. Különösen gazdag a textil-, a gyermekjáték-, a céhtörténeti, az ipartörténeti, a pásztorművészeti és a szakrális anyag.

A néprajzi tár darabszámában és kultúrtörténeti értékében is jelentős – 2011 óta látogatható tanulmányi raktárban is bemutatott – egységei a textil- és a bútorgyűjtemény. Nem csupán a tudományos kutatás, de a hagyományőrzés szempontjából kiemelkedő értékű tárgyegyüttest alkotnak a Bakony és a Balaton-felvidék paraszti háztartásainak hozományként készített textíliái, a megyében élő nemzetiségek viseletei, a születés–csecsemőgondozás, a lakodalom, illetve a temetés tárgyi világát alkotó textilek, a textil alapanyagú céhremekek, illetve a korán polgárosuló vidékre jellemző ízlésváltozást tükröző fehérhímzéses alsóruházati darabok.

A bútorgyűjtemény kiemelkedő művelődéstörténeti értéket képviselő darabjai a Veszprém, illetve Pápa környékén faragott, intarziával díszített széktámlák, a nagyvázsonyi bútorkészítő központban készült festett fenyőfa ládák, a komáromi festett ládák, valamint azok a festett, klasszicizáló hatású, virágmintás kapuvári szekrények, amelyek a Zirc környéki falvakban feltehetően mint kelengyebútorok szolgáltak a 19. század derekán.

A néprajzi gyűjtemény legalaposabban feldolgozott és publikált egysége a céhtörténeti emlékeket magába foglaló tárgycsoport. Ide tartoznak a 17‒19. századi céhládák, behívó táblák, zászlók, lámpák és azok a zöld mázas, domborműves, feliratos céhkorsók is, amelyek a dunántúli fazekasság mestermunkáiként váltak híressé.

A gyűjteményért felelős muzeológus: L. Karsai Henriett.