• a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény/Kötv./
 • a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018/ (IV.9.) Korm. rendelet /Rendelet/
 • a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvántartásának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III.11.) MvM rendeletben
 • az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001 (X.18.) Korm. rendelet
 • az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009(IX.15.) Korm. rendelet

A 2001/LXIV tv. 21§-tól a 23/E §-ig terjedő szakasz értelmében a következő szakfeladatok elvégzése szerződésköteles tevékenység:

 • Próbafeltárás
 • Megelőző feltárás
 • Régészeti megfigyelés
 • Teljes felületű feltárás
 • Szerződés kötése

A régészeti feladatellátással kapcsolatos ártáblázatot a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Kormányrendelet melléklete tartalmazza.
A beruházás engedélyébe foglalt szakhatósági állásfoglalás, végzés által előírt kötelezettségek teljesítéséhez intézményünkkel a munkavégzésre szerződést kell kötni.
Munkavégzési szerződést a beruházó/kivitelező által előre elküldött megrendelő alapján, személyes egyeztetést követően tudunk kötni.

Az írásbeli megrendeléshez kérjük csatolni a következő dokumentumokat:

 • szerződő fél adatai
 • engedélyezési eljáráshoz csatolt, a helyszín pontos azonosíthatóságát tartalmazó térképet, tervrajzot
   

A megrendelésüket az alábbi címre szíveskedjenek továbbítani:
Postai úton: 8210 Veszprém, Pf. 1032
E-mail: soos.melinda@ldm.hu

Felhívjuk a beruházók/kivitelezők figyelmét, hogy a szerződéskötés és munkakezdés kapcsán az alábbi információkat vegyék figyelembe:

Régészeti megfigyelés esetén legalább 15 nappal előtte be kell jelenteni a munka elkezdését a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalnak.
(8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5).

VJH Hatósági Főosztály Épitésügyi és Örökségvédelmi Osztály

További információ, valamint a szerződéskötéssel kapcsolatos tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Mobil: +36 20 237 8661
E-mail: soos.melinda@ldm.hu

Szerződéskötés helye: 8200 Veszprém Török Ignác utca 7.

A beruházásokhoz kapcsolódó régészeti szakfeladatokat Veszprém megye területén elsődlegesen a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum régészeti osztálya látja el.

A régészeti szaktevékenység elvégeztetése hatóság által előírt kötelezettség a beruházó/kivitelező részére, melyet a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, (8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5. Levelezési cím: 8210 Veszprém Pf.: 1000) ír elő. A hivatal az engedélyezési eljárás során szakhatóságként szerepel, mely kötelezettségeket határoz meg, valamint azok teljesülésének hiányában szankciókat is foganatosít.

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Ha a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal által kiadott engedélyben a régészeti szakfelügyelet kitétel, ebben az esetben:

 1. A Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal által kiadott szakhatósági állásfoglalással illetve a tervdokumentációval fel kell keresnie a Laczkó Dezső Múzeumot szerződéskötés céljából ( szerződő fél illetve a képviselő adatai).
 2. Szerződés kötés után a szerződő félnek és a Laczkó Dezső Múzeumnak, mint Szolgáltatónak is be kell jelenteni a munkakezdést a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal részére.
 3. A szerződésben meghatározott időpontban az építési területen megjelenik a régész és ellátja a régészeti megfigyelést, erről dokumentációt készít.
 4. A jelenléti ív aláírása után történik a számlázás, majd ez ellenérték kifizetése esetén a szakfelügyeleti jelentés megküldése, ami szükségeltetik a Hivatal által kiadott használatbavételi engedélyhez.

Ha nem rendelkezik szakhatósági állásfoglalással , abban az esetben a Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát kell felkeresni! Ezútán lehetséges csak a szerződéskötés.

Nem engedély köteles földmunkák:

 • 300 m2  alatti lakóház építése
 • közművek nyomvonal kiépítése
 • az ingatlan régészeti nyilvántartásban szerepel a tulajdoni lap vagy a rendezési terv alapján